header-photo

Alles is revalidatie

Alles is revalidatie is een vernieuwend revalidatieprogramma voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Door dit revalidatieprogramma wordt een continu revalidatieklimaat gecreëerd, waarin revalidanten telkens worden gestimuleerd om dát te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Er wordt tegemoet gekomen aan de wensen en behoeften van de revalidanten en zijn naasten, en ingespeeld op de factoren die van belang zijn in het bereiken van zoveel mogelijk herstel tijdens de revalidatieperiode. Kenmerkend aan dit revalidatieprogramma is dat de behandeling interdisciplinair is vormgegeven. Dat wil zeggen dat alle therapieën door meerdere disciplines zijn ontwikkeld en worden gegeven. Dit sluit aan bij de richtlijn 'revalidatie na een beroerte' van de Nederlandse Hartstichting (2001) waarin staat dat onder meer de mate van samenhang waarmee de revalidatiezorg wordt aangeboden van invloed is op de effectiviteit van de revalidatie. Er zijn aanwijzingen dat een multidisciplinaire aanpak van zorgverlening, waarbij gemeenschappelijke doelen worden gesteld, de belangrijkste factor is die de meerwaarde van een CVA-revalidatieafdeling bepaalt.' Na een beroerte kan een grote diversiteit aan beperkingen optreden op het gebied van de motoriek, het praktisch handelen, de cognitie, emoties en gedrag. Het revalidatieprogramma richt zich op al deze terreinen. De doelen zijn het creëren van een continue revalidatieklimaat op de CVA-revalidatie-afdeling en revalidanten meer behandeltijd bieden.

Alles is revalidatie bestaat uit drie pijlers. Ten eerste zijn er interdisciplinair aangeboden therapieën ontwikkeld. Een groot deel daarvan wordt in groepsverband aangeboden. Deze groepstherapieën worden elke week op dezelfde dag en tijd gegeven. Daarnaast zijn er individuele therapieën die in overleg met de revalidant worden ingepland.

De tweede pijler van Alles is revalidatie betreft de benaderingswijzen die door de verzorging de hele dag door worden gehanteerd. Hieronder valt de zogenaamde PRET-methode uit de cognitieve revalidatie. PRET is een acroniem voor Pauze houden,Rustige omgeving creëren, Eén ding tegelijkertijd doen en Tempo aanpassen. Deze methode is erop gericht de voorwaarden te creëren waaronder de revalidanten zich het beste kunnen concentreren en leren, en dus revalideren. Tevens is de verzorging getraind in het aanbieden van sensomotorische training aan de revalidanten, we noemen dit de Sensomotorische methodiek.

Ten slotte is het van belang dat de revalidant zelf toepast wat hij heeft geleerd in de therapieën. De ondertitel van dit revalidatieprogramma luidt dan ook: zelf leren revalideren!

DenkWijzertraining

Na een beroerte geven revalidanten vaak aan dat ze 'anders' zijn geworden. Dat hangt in belangrijke mate samen met veranderingen in de cognitie zoals geheugenproblemen, een verminderd concentratievermogen en moeite met plannen. Cognitieve problemen komen vaak voor na een beroerte en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en de revalidatiemogelijkheden. Behandeling, in de vorm van cognitieve revalidatie, staat echter nog in de kinderschoenen. Voor ouderen, de grootste doelgroep onder CVA-revalidanten, is nauwelijks een concreet uitgewerkte training voorhanden. En dat terwijl cognitieve revalidatie de beste behandelvorm is bij cognitieve problemen. De DenkWijzertraining voorziet in deze leemte. Het is een innovatieve vorm van cognitieve revalidatie met daarin zowel educatieve training als verrassende spelelementen. Het richt zich op beperkingen in het geheugen, de aandacht en het executief functioneren.

Met de DenkWijzertraining wordt beoogd revalidanten op de hoogte te brengen van mogelijke cognitieve veranderingen die kunnen optreden na een beroerte. Tevens heeft het als doel de CVA-revalidanten te leren zelfstandig of met hulp van de omgeving de agenda te leren gebruiken om zodanig (deels) te compenseren voor cognitieve beperkingen.
De DenkWijzertraining heeft een vaste opzet waarin het thema van de week wordt besproken met bijbehorende oefeningen en huiswerkopdrachten, er dagelijks agendatraining plaatsvindt en psycho-educatie wordt gegeven over een beroerte, de gevolgen daarvan op cognitief gebied en de behandelmogelijkheden.
De DenkWijzertraining is oorspronkelijk ontwikkeld binnen het revalidatieprogramma Alles is revalidatie. Het betreft echter een op zichzelf staande behandeling die ook los van dit revalidatieprogramma kan worden aangeboden.